TƯỢNG VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

0
91Tôn tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
MN1097A
(Còn có kích thước nhỏ hơn, (13 x 7.5 x 16.5cm, nặng 0.75kg, giá thấp hơn)
Phong cách: Phật giáo Nepal/ Tây Tạng
Chất liệu: Đồng
Kích thước: 21 x 10 x 24cm. Trọng lượng: 1.6kg
Ý NGHĨA TÊN NGÀI
Văn thù: Diệu. Sư lợi: Cát tường, thủ, đức; ý nói trí tuệ của Ngài tối thắng, không chi sánh kịp, không thể ước lượng được.

HÀNH TƯỚNG VÀ ÐỊA VỊ NGÀI
1. Ngài là vị Phật trợ hóa Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni nên hiện thân làm vị Tỳ kheo.
2. Ngài thường đứng bên tay trái Ðức Phật Thích Ca đối diện với Ngài Phổ Hiền, để biểu thị Ngài là bậc Pháp vương tử, là thượng thủ trong chúng hội, và trí huệ là hạnh tối thắng nhất.
Ngài là biểu hiện trí huệ tối thắng cho các hàng Bồ tát, khác với Ngài Xá lợi Phất là trí huệ bậc nhứt đối với Thanh văn Thừa, cũng nêu rõ địa vị tối cao của trí huệ trong đạo Phật.
Ngài là mẹ của các Ðức Phật , để nêu căn bản trí huệ là mẹ của Ðức Phật, các Ðức Phật thành Phật là nhờ ở trí huệ ấy.

BIỂU TƯỚNG CỦA NGÀI
1. Trên đầu có 5 nhục kế biểu tượng năm tướng hay 5 Ðức của Phật.
2. Tay mặt Ngài cầm kiếm sắc bén để biểu thị cho trí huệ sắc bén chém đứt các sợi dây phiền não.
3. Tay trái Ngài cầm hoa sen xanh để biểu thị;
a) Trí huệ thanh tịnh không nhiễm trước chứng nhập vào chỗ vô tướng.
b) Ðầu hoa sen có kim cang ấn để biểu thị trí kim cang uốn dẹp tất cả phiền não.
4. Ngài cưỡi sư tử xanh, Sư tử là chúa của muôn thú mỗi khi gầm thét tất cả đều run sợ; trí huệ của Ngài một khi chiếu tỏa ánh sáng, thời màu đen tối của mê mờ bị uốn dẹp tan rã.
5. Con sư tử Ngài cưỡi sắc xanh, và hoa sen Ngài cầm cũng sắc xanh, sắc xanh là màu của phương Ðông, phương mặt trời mọc: ý nói ánh sáng trí huệ chiếu tan sương mù của đêm tối.

Nguồn:https://danhnhan.vn/


https://danhnhan.vn/kinh-doanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here